MÅLSETTING

Målet med undervisningen er å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll ved voksenopplæringer, ungdomsskoler og videregående skole.

Forskerne fra Oxford Research beskriver hvordan dette målet kan nås ved å skape endringer i deltakernes holdninger og atferd: «De grunnleggende endringsteoretiske sekvensene i Prosjekt Frihet kan sies å være at deltakernes gjenkjennelse, refleksjon, erkjennelse og innsikt skal føre til holdningsendringer, og deretter atferdsendringer.» (s.13) Endringer kan vi ikke tvinge frem, men vi forsøker å gi ny kunnskap og bevissthet gjennom å informere om blant annet norsk lov knyttet til mobbing, og rettigheter knyttet til det enkeltes menneskets frihet til å bestemme over eget liv.

METODE

Metoden som ligger til grunn for undervisningsopplegget er konstruktivistisk læringsteori. Kort fortalt handler denne pedagogiske teorien om å gå fra kjent til ukjent gjennom å ta tak i kjente konstruksjoner og kjent kunnskap i et menneskets bevissthet og erfaring, og bygge videre på dette på veien til ny kunnskap. Dette vil man se i undervisningen ved at det tas tak i følelser og gjenkjennbare situasjoner, det konkrete og nære, før det snakkes om lovverk og ulike kulturer og samfunn på en mer generell og overordnet måte.

Undervisningen baserer seg i tillegg på dialog, og deltakernes egne eksempler og refleksjoner blir viktig å ta på alvor og bygge deler av undervisningen på.

Undervisningen har som mål å forebygge gjennom å gi kunnskap og skape selvrefleksjon. I undervisningen vektlegges det derfor å snakke om den enkeltes opplevelse og ansvar, samtidig som det gis kunnskap om norsk lovverk og hvordan det offentlige kan bidra dersom enkeltpersoner utsettes for mobbing eller negativ sosial kontroll.

Materiell

Nedlastinger kommer.

Her vil materiell til Prosjekt Frihet – Livsmestring blir tilgjengelig for alle. Materiell lanseres januar 2022.

 

STRUKTUR

Prosjekt Frihet  – Voksen

Undervisningsopplegget for voksnopplæringen består av 4 deler som alle bygger på hverandre, men har ulike hovedfokus. Det anbefales å følge denne oppbygningen og tilrettelagte progresjon, og fordele de 4 delene ut over 4 uker. De 4 delene har følgende hovedoverskrifter: Skolemiljø, Sosial kontroll, Retten til å bestemme over eget liv og Kulturpoliti eller fri?

Undervisningsopplegget består av en Power Point presentasjon (PPT) som kan brukes i undervisning, og en veiledning skrevet for den som underviser (PDF). Veiledningen inneholder en beskrivelse av hva som er intensjonen med den enkelte foilen, hva som kan være lurt å huske på, forslag til eksempler og noen erfaringer fra undervisningen ved voksenopplæringen i Grimstad. 

Fra januar 2022 vil det også være mulig å laste ned et deltakerbevis. Mer informasjon kommer.

Prosjekt Frihet – UNG

Dialogverktøyet for ungomsskole og videregående skole er et opplegg beregnet på 2 skoletimer. Dette verktøyet består også av en PPT og det er skrevet en veileder. Begge deler finnes nedlastbar ved innlogging.

Prosjekt Frihet – Livsmestring, som lanseres januar 2022, vil bestå av en PPT på 10 foiler samt en veileder. Mer informasjon kommer når alt materiell er klart.

Sertifiseringskurs

Undervisningsopplegget kan tas i bruk etter å ha deltatt på sertifiseringskurs. Deltakelsen på kurset gir sertifisering til å benytte undervisningsmaterialet, og deltakerne får pålogging til en nettressurs som inneholder materiell til både Prosjekt Frihet – Voksen og Prosjekt Frihet – UNG. Påloggingen til nettressursen er personlig og kan ikke deles videre.

Kommunen eller organisasjonen som ønsker å benytte undervisningsmaterialet inviterer prosjektleder til å holde sertifiseringskurs, og den som inviterer står ansvarlig for alle forberedelser og praktisk tilrettelegging. Hvert sertifiseringskurs kan ha plass til ca. 30 deltakere. Prosjekt Frihet tror på at flere i en kommune får kunnskap om hvordan dette forebyggende materialet kan benyttes. Èn enkeltperson i hver kommune kan ikke bære dette alene, da forebyggende arbeid er teaminnsats i et langsiktig perspektiv. Deltakere på kurset kan være lærere, helsearbeidere, programrådgivere, flyktningkonsulenter, politi, fra frivilligheten, og alle andre som møter mennesker som utsettes for negativ sosial kontroll. Det er ikke en forutsetning å være lærer for å kunne benytte Prosjekt Frihet. Forutsetningen er interesse, mot til å ta tak i et krevende tema og høy grad av kultursensitivitet.

Fra 1.januar 2020 kan Prosjekt Frihet og alt undervisningsmateriell bestilles av kommuner og organisasjoner som en unik og komplett pakkeløsning. I arbeidet med å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll tilbyr Prosjekt Frihet en solid gjennomarbeidet metode og et godt tilpasset kursopplegg.

 Prosjekt Frihet-pakken:

  • Sertifiseringsseminar på én dag for inntil 30 personer i din kommune/din organisasjon
  • Sertifiseringsbevis til alle som deltar på seminaret
  • Tilgang til nettressurs med undervisningsmateriell og deltakerbevis 
  • Undervisningsmaterialet bestående av en Power-Point beregnet for 8 timers undervisning
  • Detaljert og praktisk veiledning til hele undervisningsmaterialet
  • 3×2 Prosjekt Frihet-plakater som er beregnet til bruk i klasserom og andre fellesareal (Porto kommer i tillegg)
  • Oppfølging i etterkant
  • Tilgang på eventuelle oppdateringer i kursmaterialet
  • Tilgang til nettverk i egen Facebook-gruppe

 Pakkepris kr 21 900,-

Reisekostnader for seminarholder kommer i tillegg.

Dersom det er behov for flere dager med sertifiseringskurs er kostnaden på tilleggs dager kr 11 900,- per dag.

Kort fortalt: 1. Kontakt Prosjekt Frihet og gjør avtale om sertifiseringskurs på din arbeidsplass/i din organisasjon. 2. Arranger kurs for dine kolleger i samarbeid med Prosjekt Frihet. 3. Ta i bruk undervisningsopplegget på din arbeidsplass/i din organisasjon.

  

Ønsker du mer informasjon eller å ta dette i bruk?
Kontakt prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen på mail: linn@prosjektfrihet.no eller telefon: 91 55 76 18.