Undervisningen utviklet gjennom Prosjekt Frihet er et verktøy i forebyggingen av mobbing og negativ sosial kontroll.

For å ta undervisningsopplegget i bruk forutsettes deltakelse på sertifiseringskurs med innføring i metode og innhold.

MÅLSETTING

Målet med undervisningen er å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll ved voksenopplæringer, ungdomsskoler og videregående skole.

Forskerne fra Oxford Research beskriver hvordan dette målet skal nås ved å skape endringer i deltakernes holdning og atferd: «De grunnleggende endringsteoretiske sekvensene i Prosjekt Frihet kan sies å være at deltakernes gjenkjennelse, refleksjon, erkjennelse og innsikt skal føre til holdningsendringer, og deretter atferdsendringer.» (s.13) Endringer kan vi ikke tvinge frem, men vi forsøker å gi ny kunnskap og bevissthet gjennom å informere om blant annet norsk lov knyttet til mobbing, og rettigheter knyttet til det enkeltes menneskets frihet til å bestemme over eget liv.

METODE

Metoden som ligger til grunn for undervisningsopplegget er konstruktivistisk læringsteori. Kort fortalt handler denne pedagogiske teorien om å gå fra kjent til ukjent gjennom å ta tak i kjente konstruksjoner og kjent kunnskap i et menneskets bevissthet og erfaring, og bygge videre på dette på veien til ny kunnskap. Dette vil man se i undervisningen ved at det tas tak i følelser, det konkrete og nære, før det snakkes om lovverk og kulturer på en mer generell og overordnet måte.

Undervisningen baserer seg i tillegg på dialog, og deltakernes egne eksempler og refleksjoner blir viktig å ta på alvor og bygge deler av undervisningen på.

Undervisningen har som mål å forebygge gjennom å gi kunnskap og skape selvrefleksjon. I undervisningen vektlegges det derfor å snakke om den enkeltes opplevelse og ansvar knyttet til tematikken, samtidig som det gis kunnskap om norsk lovverk og hvordan det offentlige kan bidra dersom enkeltpersoner utsettes for mobbing eller negativ sosial kontroll.

STRUKTUR

Prosjekt Frihet 

Undervisningsopplegget for voksnopplæringen består av 4 deler som alle bygger på hverandre, men har ulike hovedfokus. Det anbefales å følge denne oppbygningen og tilrettelagte progresjon, og fordele de 4 delene ut over 4 uker. De 4 delene har følgende hovedoverskrifter: Skolemiljø, Sosial kontroll, Retten til å bestemme over eget liv og Kulturpoliti eller fri?

Undervisningsopplegget består av en Power Point presentasjon (PPT) som kan brukes i undervisning, og en veiledning skrevet for den som underviser (PDF). Veiledningen inneholder en beskrivelse av hva som er intensjonen med den enkelte foilen, hva som kan være lurt å huske på, forslag til eksempler og noen erfaringer fra undervisningen ved voksenopplæringen i Grimstad.

Prosjekt Frihet – UNG

Dialogverktøyet for ungomsskole og videregående skole er et opplegg beregnet på 2 skoletimer. Dette verktøyet består også av en PPT og det er skrevet en veileder. Begge deler finnes nedlastbar ved innlogging.

 

HVEM KAN BRUKE UNDERVISNINGEN OG HVORDAN?

Undervisningsopplegget kan tas i bruk etter å ha deltatt på sertifiseringskurs om metode og innhold. Deltakelsen her gir sertifisering til å benytte undervisningsmaterialet, og deltakerne får pålogging til en nettressurs som inneholder materiell til både Prosjekt Frihet og Prosjekt Frihet – UNG. Påloggingen til nettressursen er personlig og kan ikke deles videre.

Kommunen eller organisasjonen som ønsker å benytte undervisningsmaterialet inviterer prosjektleder til å holde sertifiseringskurs, og den som inviterer står ansvarlig for alle forberedelser og praktisk tilrettelegging. Hvert sertifiseringskurs kan ha plass til ca. 30 deltakere. Prosjekt Frihet tror på at flere i en kommune får kunnskap om hvordan dette forebyggende materialet kan benyttes. Èn enkeltperson i hver kommune kan ikke bære dette alene, dette er teaminnsats i et langsiktig perspektiv. Derfor ønsker vi at en kommune sertifiserer flere på samme kurs slik at det forebyggende arbeidet blir en helhetlig innsats. Deltakere på kurset kan være lærere, helsearbeidere, programrådgivere, flyktningkonsulenter, politi, fra frivilligheten etc. Det er ikke en forutsetning å være lærer for å kunne benytte Prosjekt Frihet. Forutsetningen er interesse, mot til å ta tak i et krevende tema og høy grad av kultursensitivitet.

Fra 1.januar 2020 kan Prosjekt Frihet og alt undervisningsmateriell bestilles av kommuner og organisasjoner som en unik og komplett pakkeløsning. I arbeidet med å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll tilbyr Prosjekt Frihet en solid gjennomarbeidet metode og et godt tilpasset kursopplegg.

 Prosjekt Frihet-pakken:

  • Sertifiseringsseminar på én dag for inntil 30 personer i din kommune/din organisasjon*
  • Sertifiseringsbevis til alle som deltar på seminaret**
  • Tilgang til nettressurs med undervisningsmateriell
  • Undervisningsmaterialet bestående av en Power-Point beregnet for 8 timers undervisning
  • Detaljert og praktisk veiledning til hele undervisningsmaterialet
  • 3×2 Prosjekt Frihet-plakater som er beregnet til bruk i klasserom og andre fellesareal (Porto kommer i tillegg)
  • Oppfølging i etterkant
  • Tilgang på eventuelle oppdateringer i kursmaterialet

 Pakkepris kr 21 550,-

Reisekostnader for seminarholder kommer i tillegg.

*Det anbefales at mindre kommuner går sammen med nabokommuner/andre organisasjoner og fyller opp så mange plasser som mulig.

** Sertifiseringen er personlig og kan ikke gis videre til kolleger eller andre, ei heller om man slutter i jobben hvor man ble sertifisert. Man sertifiseres én gang, og det er valgfritt å ta eventuelle oppfølgingskurs.

Dersom det er behov for flere dager med sertifiseringskurs er kostnaden på tilleggs dager kr 11500,- per dag.

Kort fortalt: 1. Kontakt Prosjekt Frihet og gjør avtale om sertifiseringskurs på din arbeidsplass/i din organisasjon. 2. Arranger kurs for dine kolleger i samarbeid med Prosjekt Frihet. 3. Ta i bruk undervisningsopplegget på din arbeidsplass/i din organisasjon.

  

Ønsker du mer informasjon eller å ta dette i bruk?
Kontakt prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen på mail: linn@prosjektfrihet.no eller telefon: 91 55 76 18.