Bakgrunn og utvikling

Prosjekt Frihet er et verktøy utviklet som en respons på en konkret utfordring.

Høsten 2017 ble det ved Grimstad voksenopplæring registrert et økende antall episoder som ble tolket og forstått som mobbing og/eller negativ sosial kontroll. Hva denne økningen skyldes kan man ikke si noe sikkert om. Men at tilfellene ble oppdager kan ha med økende bevissthet hos offentlige ansatte, blant annet som en følge av at negativ sosial kontroll har fått større oppmerksomhet i offentlig og politisk debatt.  Konstateringen av utfordringene knyttet til mobbing og negativ sosial kontroll førte til at voksenopplæringen ønsket å ta tak i dette på en systematisk måte gjennom å utviklet et undervisningsopplegg.

Parallelt med dette fikk prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen, som er ansatt i Grimstad kommune og var frivillig i den ideelle organisasjonen LUNAR, en utfordring fra noen av minoritetsjentene som deltok i LUNAR sin virksomhet. I samtale mellom jentene og Knutsen, knyttet til negativ sosial kontroll og æresproblematikk, spør jentene:

«Hvorfor er det ingen som snakker til våre foreldre om dette? Våre foreldre kommer ikke til å oppsøke en konferanse om negativ sosial kontroll. Det er slitsomt for meg å måtte ha ansvar for å fortelle foreldrene mine om mine rettigheter.»

Dette spørsmålet motiverte i 2018 til et samarbeid mellom Grimstad voksenopplæring og LUNAR. For å realisere samarbeidsprosjektet ble det søkt midler fra Integrering- og mangfolds- direktoratet til Prosjekt Frihet: Forebygging av negativ sosial kontroll i hverdagen – på skole og i hjem for foreldre og barn.

Prosjekt Frihet sin ambisjon ble å utvikle et undervisningsopplegg som skulle ha som mål å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll. Erfaringene fra deltakeren i LUNAR ble viktige i utviklingen av innholdet i undervisningsopplegget, og voksenopplæringen i Grimstad ble en viktig area for å teste ut undervisningen, og en viktig arena for å nå det berørte miljøet.

Samarbeidet med forskere i Oxford Research ble også viktig høsten 2018. Se mer om dette på siden Samarbeid med forskere.

 

Se også: