Sammenheng mellom mobbing og
negativ sosial kontroll

Grimstad voksenopplæring så klare paralleller og sammenhenger mellom mobbing og negativ sosial kontroll i de sakene som ble oppdaget og rapportert. Det ble derfor naturlig å jobbe for å forebygge begge deler. 

Prosjekt Frihet erkjenner at mobbing og negativ sosial kontroll ikke er det samme, men mener like fullt at det finnes paralleller i handling og motivasjon. På grunn av at det kan være nyttig å se disse fenomenene i sammenenheng ble inngangen til prosjektet, eller «knaggen» man valgte å henge dette på ved voksenopplæringen, ønsket om å styrke læringsmiljøet og bedre skolemiljøet. Dette ønsket knytter seg også til forpliktelsen i voksenopplæringsloven § 4. Her er et av målene blant annet er å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon, og å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. Liknende forpliktelser finnes i egen lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø, jf. Opplæringsloven § 9a. Undervisningsopplegget er derfor på skolens premisser, og å bekjempe mobbing er en inngangsport til også å bekjempe negativ sosial kontroll.

Når man skal forstå mobbing i kontekst av voksenopplæringen, og i sammenheng med negativ sosial kontroll, er professor ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund, sin forståelse av mobbing svært relevant. Hun beskriver mobbing som handlinger som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning. Les gjerne mer om dette her: Lund, I., Helgeland, A., & Kovac, V. B. (2017). På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv.  Acta Didactica Norge – tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 11(3), 19.
doi:http://dx.doi.orghttps://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/4691

Se gjerne også rapporten fra Oxford Research for ytterligere beskrivelser av Prosjekt Frihet sitt arbeid mot mobbing og negativ sosial kontroll. Rapporten fra Oxford Research, side 4: Forebygging gjennom godt skolemiljø og side 13: En programteoretisk tilnærming til Prosjekt Frihet.

Se også: