PROSJEKTLEDER

Prosjekt Frihet ledes av prosjektutvikler Linn Iren Engemyr Knutsen. Hun er ansatt som fagleder i Grimstad kommune og tidligere frivillig i LUNAR. Linn Iren har fagbakgrunn med blant annet arabisk språk og kultur, Bachelor i religion og interkulturell kommunikasjon og Master i samfunnsetikk. I tillegg har hun mange års erfaring som prosjektleder fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Linn Iren ble tildelt LIM-prisen på Agder 2018 blant annet for sitt arbeid for likestilling, inkludering og mangfold gjennom prosjektene Kompetansegivende Fritid, Grimstad for alle og Prosjekt Frihet.

PROSJEKTGRUPPE

Undervisningsopplegget Prosjekt Frihet ble i 2018 utviklet gjennom et samarbeid mellom prosjektleder og 6 rådgivere og erfaringsformidlere. Disse 6 har brukt sin personlige kunnskap og erfaring i arbeidet.  I løpet av høsten 2018 ble det holdt flere workshops hvor deltakerne i prosjektgruppa fikk gi sine konkrete innspill og forslag til utforming.

Prosjektgruppa besto av:
Fra LUNAR: Huda Ali, Mai Alrifi, Ilhan Mohammed Ali.
Fra Grimstad kommune: Tchomba Papy Kanda-Kanda, Khaled abd El Shafi og Ahmad Hassan.

Spesialpedagog Helene Berntsen har også bidratt med viktige faglige innspill, i tillegg til at forskere fra Oxford Research har delt sine refleksjoner og perspektiv, og kvinner fra LUNARs kvinnegruppe Byhagen i Lillesand har delt verdifulle og personlige erfaringer  knyttet til tematikken negativ sosial kontroll og kulturkunnskap. 

I Prosjekt Frihet – UNG, som ble utviklet høsten 2019, var ungdommer fra Arendal og Lillesand med, samt helsesykepleier fra Arendal voksenopplæring. De som var med var: Joudi Al-Antouz, Liva Nordhus, Tuva Emilie Gauslå, Hassan Hussein, Alexander Glad Mitic og Ingrid Sofie Torstveit Nordhus.

I 2021 ble det etablert en ny arbeidsgruppe for å evaluere eksisterende materiell, samt utviklet et opplegg tilpasset det nye elementet i introduksjonsprogrammet, Livsmestring. Arbeidsgruppa består av Tchomba Papy Kanda-Kanda, Marit Bjelland, Arve Konnestan og prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen.

 

OPPHAVSRETT OG COPYRIGHT 

Konseptet og innholdet i Prosjekt Frihet og Prosjekt Frihet – UNG sine undervisningsopplegg og tilhørende materiell tilhører Linn Iren Engemyr Knutsen, og er underlagt opphavsrett i henhold til åndsverkloven. Dette innebærer at Linn Iren Engemyr Knutsen har enerett til å videreutvikle, reprodusere, spre og/eller lagre materiale som er blitt utviklet gjennom dette prosjektet. Det vil være seg flyers og annet tekstmateriell, workshops, foredrag, veileder ol., jf. Åndsverkloven § 2. I praksis betyr dette blant annet at tilgang til undervisningsmaterialet kun kan gis av Linn Iren Engemyr Knutsen, og ikke deles fra en kommunen til en annen.

Prosjekt Frihet og alle prosjektets konsepter og materiell nyter også vern etter markedsføringsloven. Undervisningsoppleggene og dets tilhørende materiell er originale med hensyn til tematisk innhold, vinkling og uttrykk. Etterligning av undervisningsoppleggene vil kunne utgjøre en krenkelse av etterligningsvernet i markedsføringsloven §8a og/eller stride mot god forretningsetikk, jf. §1.

Linn Iren Engemyr Knutsen vil om nødvendig iverksette juridiske tiltak for å forsikre seg at ulovlig kopiering og videreformidling av Prosjekt Frihets undervisningsopplegg og tilhørende materiell opphører.

©Linn Iren Engemyr Knutsen

LUNAR

LUNAR er en frivillig organisasjon som driver ideell virksomhet med base på Sørlandet. LUNAR ble etablert i 2008 og har siden den gang arbeidet for likestilling gjennom gruppevirksomhet og utadrettet informasjonsarbeid. Fokuset har vært å arbeide relasjonelt med aktuelle tema og gjennom sosiale aktiviteter. Dette har i gruppene gitt grunnlag for gode samtaler, åpenhet, kunnskapsdeling knyttet til tema som likestilling, seksualitet, demokrati og negativ sosial kontroll. Den kunnskapen LUNAR har fått fra sine deltakere har blitt omsatt i høringsuttalelser, seminarer og prosjektarbeid. I juni 2018 hadde  LUNAR 3 ungdomsgrupper og 3 kvinnegrupper i henholdsvis Kristiansand og Lillesand, og ca. 25 frivillige.

Se mer på www.lunargrupper.no

KONTAKT

Ønsker du mer informasjon om Prosjekt Frihet og undervisningsopplegget?
Ta kontakt med prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen på e-post: linn@prosjektfrihet.no eller telefon 91557618.