Prosjekt Frihet er et verktøy utviklet som en respons på en konkret utfordring.

Bakgrunn og utvikling

Høsten 2017 ble det ved Grimstad voksenopplæring registrert et økende antall episoder som ble kategorisert som mobbing og/eller negativ sosial kontroll. Hva denne økningen skyldes kan man ikke si noe sikkert om, men det kan antas at det er knyttet til en økning av deltakere på voksenopplæringen og en økning av deltakere fra samfunn hvor ærestanken står sterkt. I tillegg har det vært økende bevissthet hos offentlige ansatte som en følge av at negativ sosial kontroll har fått større fokus i media og politikkutvikling. Konstateringen av utfordringene knyttet til mobbing og negativ sosial kontroll førte til at voksenopplæringen ønsket å ta tak i dette på en systematisk måte gjennom å utviklet et undervisningsopplegg.

Parallelt med dette fikk prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen, som er ansatt i Grimstad kommune og frivillig i den ideelle organisasjonen LUNAR, en utfordring fra noen av minoritetsjentene som deltar i LUNAR sin virksomhet. I samtale mellom jentene og Engemyr Knutsen knyttet til negativ sosial kontroll og æresproblematikk spør jentene: Hvorfor er det ingen som snakker til våre foreldre om dette? Våre foreldre kommer ikke til å oppsøke en konferanse om negativ sosial kontroll. Det er slitsomt for meg å måtte ha ansvar for å fortelle foreldrene mine om mine rettigheter. Dette spørsmålet motiverte til et samarbeid mellom Grimstad voksenopplæring og LUNAR. For å realisere samarbeidsprosjektet ble det søkt midler fra Integrering- og mangfolds direktoratet til Prosjekt Frihet: Forebygging av negativ sosial kontroll i hverdagen – på skole og i hjem for foreldre og barn. Prosjekt Frihets mål ble å utvikle et undervisningsopplegg som skulle ha som mål å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll. Erfaringene fra deltakeren i LUNAR ble viktige i utviklingen av innholdet i undervisningsopplegget, og voksenopplæringen i Grimstad ble en viktig area for å teste ut undervisningen og en viktig arena for å nå det berørte miljøet.

Sammenheng mellom mobbing og negativ sosial kontroll

Grimstad voksenopplæring så klare paralleller og sammenhenger mellom mobbing og negativ sosial kontroll i de sakene som ble oppdaget og rapportert. Det ble derfor naturlig å jobbe for å forebygge både mobbing og negativ sosial kontroll. Prosjekt Frihet erkjenner at mobbing og negativ sosial kontroll ikke er det samme, men at det finnes paralleller i handling og motivasjon. Inngangen til prosjektet, eller «knaggen» man valgte å henge dette på ved voksenopplæringen, var ønsket om å styrke læringsmiljøet og bedre skolemiljøet. Dette ønsket knytter seg blant annet til forpliktelsen i voksenopplæringsloven § 4 hvor overordnet mål blant annet er å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon og å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. Liknende forpliktelser finnes i egen lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø, jf. Opplæringsloven § 9a. Undervisningsopplegget er derfor på skolens premisser. For mer detaljert beskrivelse av dette, se rapporten fra Oxford Research, s.4: Forebygging gjennom godt skolemiljø og s.13: En programteoretisk tilnærming til Prosjekt Frihet.

Les rapporten fra Oxford Research her.

Resultatet

Resultatet av Prosjekt Frihet er et 8 timers undervisningopplegg ment for voksne innvandrere på voksenopplæring, videregående skole og til bruk i frivilligheten. Se under fanen undervisning for en mer detaljert presentasjon. Ved å logg inn får du tilgang til materiell. Pålogging krever sertifisering.

Undervisningsopplegget har blitt brukt ved voksenopplæringen i Grimstad siden 2017, og brukes i dag på ulike måter i omkring 50 andre kommuner i Norge.  

 I tillegg er det utviklet et dialogverktøy på 2 timer for ungdomsskole og videregående skole som har fått navnet Prosjekt Frihet – UNG. Dette har som mål å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll i ordinære klasser på ungdomsskole og videregående skole. Ved å logg inn får du tilgang til materiell. Pålogging krever sertifisering.

Høsten 2021 jobbes det med å lage Prosjekt Frihet – Livsmestring. Dette 2 timers undervisningsopplegget vil passe inn som obligatorisk element i Introduksjonsprogrammet, og er tilpasset kravene i ny integreringslov. Prosjekt Frihet – Livsmestring vil bli tilgjengelig for alle, og lanseres januar 2022.

 

Samarbeid med frivilligheten

Deltakere i LUNAR utfordret offentligheten gjennom spørsmålet: «Hvorfor er det ingen som snakker til våre forelder om negativ sosial kontroll?» Dette resulterte i at flere unge jenter fra LUNAR ble med i Prosjekt Frihet som rådgivere og erfaringsformidlere. I tillegg har deler av opplegget blitt brukt i LUNAR sin gruppevirksomhet som utgangspunkt for samtale og dialog. Deltakerne i LUNAR har gitt tilbakemelding om at dette er viktig å snakke om, og de har gitt verdifull kunnskap videre til prosjektet gjennom å fortelle om sine egne erfaringer knyttet til tema. Deltakerne i gruppene har også gitt nyttige innspill til prosjektet gjennom sine ærlige reaksjoner på bilder og innhold. Se mer om LUNAR under fanen Om oss eller lunargrupper.no

Samarbeid med forskere

Oxford Research fulgte piloteringen av Prosjekt Frihet ved Grimstad voksenopplæring høsten 2018. De har styrket prosjektet blant annet gjennom å bidra til å forankre Prosjekt Frihet i offentlige strategier og handlingsplaner, ved å foreslå et tentativ programteoretisk rammeverk for prosjektet og gjennom innspill til forbedringer og videreutvikling.

Forskerne sier: «Vår overordnede vurdering av Prosjekt Frihet er at kursrekken i all hovedsak utgjør et meget bra pedagogisk tilbud om en tematikk som er høyt oppe på den politiske agendaen» og «Prosjekt Frihet kan særlig sies å være i forkant av innsatsområde 3 i handlingsplanen: «Endring av holdninger og praksis i berørte miljøer.»

Les rapporten fra Oxford Research her.

Hvor har Prosjekt Frihet vært? Og hvor skal vi?

 

Ved starten på 2021 har nærmere 50 kommuner blitt sertifisert gjennom nærmere 40 kurs. Det er delt ut 1100 sertifikat, og flere står på liste for å sertifiseres i 2021. Nedenfor ser dere endel om hvor vi har vært og hva vi har gjort:

Juni 2018
IMDi Sørs Kvalifiseringskonferanse, Kragerø. Seminar med presentasjon av Prosjekt Frihet.

Etablerte samarbeid med Oxford Research om at de skulle følge piloteringsfasen ved Grimstad voksenopplæring gjennom høsten 2018, og skrive en rapport basert på observasjoner og erfaringer.

Etablere samarbeid med LUNAR og utvikling av innhold og uttrykk, og etablere prosjektgruppe med berørte- og fagpersoner.

August 2018
Kragerø kommune v/læringssenteret besøkte Grimstad kommune. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

September 2018
Arendal kommune, voksenopplæringen. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for de som skal undervise.

Nissedal kommune, Seljord kommune, Tokke kommune, Fyresdal kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i kommunenes integreringsarbeid.

Fagdag for fagpersoner i integrerings- og kvalifiseringsarbeidet i Lindesnesregionen (kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Åseral). Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Oktober 2018
Fagsamling ved Kvalifiseringstjenesten Grimstad Kommune. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Agder for alle sin nettverkssamling med tema «Sosial kontroll – må vi vite og gjøre noe med det?» Presentasjon av Prosjekt Frihet.

November 2018
Sørlandske lærerstevne på Universitetet i Agder. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Konferanse på Universitetet i Agder i regi av Født Fri, IMDi og RVTS: «Sosial kontroll på Tvers.» Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Desember 2018
Halsa kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i kommunens integrerings- og kvalifiseringsarbeid.

Notodden kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved Mangfolds- og læringssenteret.

Møte i Kunnskapsdepartementet. Innspill på integreringsstrategien «Integrering gjennom kunnskap».

Januar 2019
Søgne og Songdalen kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved voksenopplæringen.

Februar 2019
Enhetsledersamling Grimstad kommune. Presentasjon av Prosjekt Frihet og diskusjon om muligheten for å benytte undervisningsmateriale i grunnskole og som kompetanseheving for ansatte i skolen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin nasjonale fagsamling for minoritetsrådgivere. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Mars 2019
Lillesand Arbeiderpartiet sin markering av Kvinnedagen 8.3. Presentasjon av Prosjekt Frihet sammen med erfaringsformidlere fra LUNAR.

Birkenes kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i voksenopplæringen og flyktningkontoret.

April 2019
Hyllie Park Folkehögskole, SFI (Svensk for innvandrere), Malmö, Sverige. Seminar for ansatte om hvordan forebygge mobbing og negativ sosial kontroll på voksenopplæringen og i skole. Prosjekt Frihet presenteres som verktøy og metode.

Mai 2019
Namsos kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

NMS-forening, Lillesand. Innlegg om fenomenet negativ sosial kontroll og arbeidet i Prosjekt Frihet.

IMDi Øst sitt fagseminar: «Negativ sosial kontroll – er det noe å snakke om?». Presentasjon av Prosjekt Frihet som er verktøy for å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll.

Juni 2019
IMDi-samling med forberedelse av høstens Fagverksted hvor Prosjekt Frihet skal ha eget læringsverksted.

Hjartdal kommune, Sauherad og Seljord kommuner. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Den første Minoritetsrådgiveren har fått opplæring i innhold og metode i Prosjekt Frihet og vil ta undervisningen i bruk på sin skole.

August 2019
Eid kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Tromsø kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Lansering av prosjektfrihet.no

September 2019
IMDi Fagverksted i Trondheim. Prosjekt Frihet presenteres som praksiseksempel på eget læringsverkstedet.

 Lillesand Kirkeakademi. Foredrag om negativ sosial kontroll med tittel «Negativ sosial kontroll – fra Gud eller mennesker?»

Oktober 2019
IMDi Fagverksted på Gardermoen. Prosjekt Frihet presenteres som praksiseksempel på eget læringsverkstedet.

Uke 41 – Grimstad for alle. Fagdag om negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Arendal kommune. Fagdag om negativ sosial kontroll for kommunens ansatte hvor Prosjekt Frihet-Ung presenteres for bruk på ungdomsskoler.

Samling med alle IMDi sine minoritetsrådgivere i hele Norge for å gi opplæring i bruk av Prosjekt Frihet sitt undervisningsmateriell.

Hammerfest kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

November 2019
IMDi Fagverksted på Gardermoen. Prosjekt Frihet presenteres som praksiseksempel på eget læringsverkstedet.

Risør kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Sauherad kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Lørenskog kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Elverum kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Januar 2020

Trondheim voksenopplæring. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved  voksenopplæringen.

Melhus kommune.Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Surnadal kommune.Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Opplæring av Prosjekt Frihet-undervisningsteam ved voksenopplæringen i Grimstad kommune.

Kristiansand kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

 Februar 2020

Ålesund kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Molde kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Sør-Varanger kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Bergen kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Mars 2020

Porsgrunn kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

 April, mai og juni 2020 – alle planlagte kurs ble utsatt på grunn av situasjonen knyttet til covid-19.

 August 2020

Kongsberg kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved Kongsberg norsksenter.

 Oslo voksenopplæring Helsfyr. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved voksenopplæringen.

 September 2020

Haugesund kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Harstad kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Sandnessjøen kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen. 

Oktober 2020

Lister-regionen. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte kommuneregionens flyktningtjenester og voksenopplæringen. 

November 2020

Skien kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte kommunens flyktningtjeneste og voksenopplæring.

Oktober 2021

Strand kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte som jobber med bosetting, integrering og norskopplæring i kommunen, i tillegg til representanter fra politi, barneskole, videregående skole og SLT-koordinator.

Møre og Romsdal. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for lærere og ledere ved alle fylkets voksenopplæringer. I tillegg ble det arrangert workshop for de som allerede var sertifisert og har erfaring med å bruke Prosjekt Frihet i sine kommuner.

November 2021

Sandnes kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved Sandnes læringssenter.

Tromsø kommune.  Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for lærere på ulike skoler med innføringstilbud.

 

Ønsker du mer informasjon eller at vi kommer til dere?
Ta kontakt med prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen på e-post: linn@prosjektfrihet.no
eller telefon: 915 57 618